top of page
Ethics & Compliance
|
Giới thiệu
Đạo đức & sự tuân thủ
|
Đạo đức & Sự tuân thủ

Chúng tôi cam kết theo các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất.

Tất cả các giao dịch kinh doanh được thực hiện bởi PbTechnic sẽ tuân thủ trên nguyên tắc thích hợp, công bằng, bình đẳng, đạo đức, và không có xung đột lợi ích. Chúng tôi luôn mong muốn hợp tác với những khách hàng và đối tác những người có cùng chung các quy tắc ứng xử như của chúng tôi.

Chúng tôi đặt ưu tiên cao cho tính chính trực và hành vi đạo đức trong kinh doanh được thiết lập dựa trên các giá trị và nguyên tắc của tổ chức. Tất cả nhân viên của chúng tôi đều nhận được một bản quy tắc đạo đức Kinh doanh để họ có thể tự ứng xử một cách có đạo đức trong công việc cũng như khi giao dịch với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp. Để tuân thủ quy tắc đạo đức kinh doanh, tất cả họ không được cho phép hoặc dung thứ cho bất kỳ dấu hiệu nào của hành vi phi đạo đức.

Các nguyên tắc được đề cập trong quy tắc đạo đức kinh doanh là nền tảng cho cách thức chúng tôi tiến hành kinh doanh và phù hợp với các giá trị mà chúng ta tôn trọng, chẳng hạn như sự chính trực, sự an toàn, minh bạch và trách nhiệm xã hội.


Quy tắc ứng xử đã được giám đốc của chúng tôi thông qua chứa đựng thông tin chung và hướng dẫn thực tế là cơ sở để các nhân viên và đối tác của chúng tôi nhận biết và giải quyết các vấn đề về đạo đức có thể phát sinh trong quá trình làm việc hàng ngày của họ. Chúng tôi khuyến khích nhân viên của công ty báo cáo mọi cáo buộc vi phạm Bộ quy tắc đạo đức kinh doanh của công ty bằng cách gửi email tới địa chỉ ethics@pbtechnic.com

Tải xuống Quy tắc đạo đức kinh doanh của chúng tôi

Báo cáo vi phạm

Bạn có thể lựa chọn một trong những cách được liệt kê bên dưới để báo cáo vi phạm pháp luật hoặc đạo đức:​

1) tương tác;

2) qua điện thoại được chỉ định trên trang liên hệ với chúng tôi;

3) gửi qua địa chỉ e-mail ethics@pbtechnic.com ;

4) thông qua hệ thống bằng liên kết "Cổng báo cáo vi phạm";

Tất cả thông tin do bạn truyền tải đều được xử lý một cách bảo mật. Ngoài ra, bạn có thể chọn gửi tin nhắn ẩn danh mà không tiết lộ thông tin danh tính của mình. Công ty của chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét mọi thông báo nhận được, xem xét mọi khiếu nại và, nếu cần, sẽ thực hiện hành động khắc phục.

bottom of page