top of page
HSSE and Quality Policy
|
Giới  thiệu
Chính sách HSSE
|
Chính sách HSSE và chất lượng

PbTechnic nhận thấy rằng việc đáp ứng các tiêu chuẩn về HSSE và chất lượng do khách hàng và xã hội đặt ra là điều kiện tiên quyết quan trọng để chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh và thực hiện các trách nhiệm xã hội.

Tất cả nhân viên của PbTechnic phải tuân thủ chính sách của công ty. PbTechnic cũng sẽ chia sẻ tinh thần của các chính sách này với khách hàng, đối tác kinh doanh và các bên liên quan khác, đồng thời sẽ hợp tác với họ để đạt được những mục tiêu này.

Tải xuống Chính sách HSSE và chất lượng

bottom of page